Regulamin konkursu „Jak radzisz sobie ze skórą naczynkową latem?”

I.  Postanowienia ogólne 

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Jak radzisz sobie ze skórą naczynkową latem?” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie trzech najciekawszych odpowiedzi udzielonych przez obserwujących stronę @skora_w_normie  w serwisie Instagram. 
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram.com ani z nim związany. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram. Jego użycie na potrzeby organizacji przeprowadzenia Konkursu następuje zgodnie 
  z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.com. Celem Konkursu jest promocja profilu @skora_w_normie.

§ 2.

 1. Organizatorem Konkursu jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy
  ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000014115, NIP 731 18 21 205, REGON 472871255, BDO: 000017375, wysokość kapitału zakładowego: 26 271 500,00 zł, reprezentowana przez:
  Wojciecha Furmana – Członek Zarządu, Bogumiłę Ciszewską- Członek Zarządu, zwani dalej Organizatorem. 

§ 3.

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 2. Informacje na temat Konkursu będą podane na profilu @skora_w_normie.

§ 4.

 1. Konkurs rozpoczyna się 27.05.2023 i kończy się 10.06.2023 o godzinie 23:59:59 
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników na profilu @skora_w_normie w serwisie Instagram nastąpi w dniu 13.06.2023.

II.  Uczestnicy Konkursu

§ 5.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest użytkownikiem Serwisu Instagram.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników Konkursu powyższych warunków uczestnictwa.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

§ 6.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym
  i rodzeństwo przyrodnie). Uczestnikami Konkursu nie mogą również być osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

§ 7.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: daneosobowe@aflofarm.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, przez Administratora dla celów:
 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Uczestnicy mogą żądać dostępu do i/lub złożyć wniosek
  o sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. W tym celu Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem, pisząc na wskazany w Regulaminie adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl
 2. Uczestnik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z RODO, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 
 3. Odbiorcami danych osobowych będą: 
 1. podmiot administrujący portalem Instagram.com,
 2. osoby, które zapoznają się z opisami biorącymi udział w konkursie,
 3. osoby do których kierowane będą działania marketingowe organizatora,
 4. podmioty powiązane z Organizatorem.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być użytkownicy portalu społecznościowego Instagram,  zgodnie z informacjami dostępnymi pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875.  Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Jednakże specyfika działania ww. podmiotu oraz jego  międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie dane mogą być dostępne dla osób i podmiotów spoza EOG, na zasadach dostępnych pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a także wydania ewentualnej nagrody. Odmowa podania danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w konkursie lub wydanie nagród.
 3. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ostatecznych, w tym profilowania.
 4. 10.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu i będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do jego realizacji, a następnie do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń i upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów.  W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę można wysyłając  wiadomość email na adres daneosobowe@aflofarm.pl. lub przesyłając oświadczenie na adres siedziby Administratora.
 5. Organizator podejmuje środki techniczne, by przetwarzanie danych w związku
  z umieszczeniem prac w serwisie Instagram.com było zgodne z prawem.

§ 8.

 1. Jedna osoba może zamieścić 1 zgłoszenia konkursowe tj.  1  odpowiedź na zadanie konkursowe wraz z polubieniem profilu @skora_w_normie.
 2. Odpowiedź na zadanie konkursowe należy udostępnić na swoim profilu Instagram. Profil nie może być zamknięty (prywatny).
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo przyjąć i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Zasad Polityki Prywatności Organizatora, z którymi można zapoznać się na Stronie. 

§ 9.

 1. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu w celu wyrażania poglądów politycznych i/lub religijnych.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które zawiera materiały obraźliwe, szkodliwe, obsceniczne, wykraczające poza granice dobrego smaku, mściwe, nieprzyzwoite, niemoralne, agresywne, promujące seksualność, rasistowskie, szydercze, oszczercze, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami dobrych obyczajów, smaku i przyzwoitości lub które Organizator, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne.  
 3. Zgłoszenia nie mogą być niezgodne z prawem ani naruszać dóbr osób trzecich. Nie mogą zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitości, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy.  
 4. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących Organizatorowi. 
 5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać, publikować, wysyłać w wiadomościach e-mail lub
  w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub innych kodów komputerowych, plików albo programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania możliwości korzystania z oprogramowania lub urządzeń umieszczonych na Stronie.  
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału w konkursie i usunięcia zgłoszenia konkursowego ze Strony, jeśli jest ono niezgodne z Zasadami ogólnymi lub w inny sposób narusza Regulamin.  

III. Zasady i przebieg Konkursu 

§ 10.

 1. Zwycięzców wybierze 3 osobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawiciela pracowników Organizatora, który przy zachowaniu należytej staranności, czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Nagrodzonych zostanie 5 osób, które opublikują najciekawszą, zdaniem jury, odpowiedź na zadanie konkursowe: Odpowiedz na pytanie konkursowe: “Jak radzisz sobie ze skórą naczynkową latem?” Nie przekraczając 500 znaków z uwzględnieniem spacji. Oznacz 2 użytkowników instagrama, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału
  w konkursie.Następnie udostępnij post konkursowy u siebie na profilu i oznaczając te same 2 osoby co w komentarzu.
 2. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania treści powiązanych z Konkursem.  
 3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że nadesłana odpowiedź jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 4. Po wyłonieniu laureatów Konkursu, Organizator zawiadomi laureata o zdobyciu nagrody poprzez wysłanie wiadomości w Serwisie, adresowanej do profilu, z którego nadesłano odpowiedź na zadanie konkursowe z prośbą o podanie danych teleadresowych, na które Organizator prześle nagrodę drogą pocztową lub kurierską. Niezależnie od powyższego, wyniki konkursu wraz
  z informacją o laureatach będą znajdować się również na profilu @skora_w_normie na portalu Instagram.pl. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację swych danych na w.w. Stronie.

§ 11.

 1. Zwycięzca może ubiegać się o nagrodę w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej
  w niniejszym Konkursie, po upływie których prawo do nagrody przepada.  
 2. Przyznana nagroda nie może również zostać wymieniona na inną. Nagroda jest przyznawana danej osobie i nie może zostać na nikogo scedowana przez Zwycięzcę.  
 3. Nagrody, które nie zostały odebrane z jakiegokolwiek powodu, pozostają własnością Organizatora. W przypadku odrzucenia nagrody, również pozostaje ona własnością Organizatora.  
 4. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się lub nie potwierdzi przyjęcia nagrody w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wygranej lub z jakichkolwiek powodów nie może z niej skorzystać, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru innego Zwycięzcy, a pierwotny Zwycięzca utraci nagrodę. 

§ 12.

 1. Nagrodami w Konkursie są:

1. Miejsce: E-voucher do Empiku o łącznej wartości 100,00 złoraz nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie, w przypadku wystąpienia obowiązku pobrania podatku dochodowego (Art. 21 ust 1. Pkt 68 lub Art. 21 ust 1. Pkt 68a Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128
z późn. zm.). 

2. Miejsce: zestaw kosmetyków marki Bioliq: Bioliq SPF mineralna emulsja ochronna SPF 50 emulsja 30 m , Bioliq specialist niedoskonałości płyn tonizujący przeciw niedoskonałościom skóry płyn 200 ml oraz Krem Niverosin wraz z tabletkami Niverosin o łącznej wartości 93,76 złoraz nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie, w przypadku wystąpienia obowiązku pobrania podatku dochodowego (Art. 21 ust 1. Pkt 68 lub Art. 21 ust 1. Pkt 68a Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128
z późn. zm.). 

3. Miejsce: kosmetyk marki Bioliq: Bioliq Pro skoncentrowane serum z fotostabilną witaminą c i niacynamidem serum 20 ml oraz Krem Niverosin wraz z Tabletkami Niverosin o łącznej wartości 81,58 zł oraz nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie, w przypadku wystąpienia obowiązku pobrania podatku dochodowego (Art. 21 ust 1. Pkt 68 lub Art. 21 ust 1. Pkt 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych teleadresowych, uniemożliwiających przekazanie przez Organizatora nagrody. 

§ 13.

 1. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator. Organizator, jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze od Zwycięzców podatek od nagród
  w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody i prześle go do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzcy oświadczają, że wyrażają zgodę, aby kwota podatku od nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

§ 14.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników w związku
  z Konkursem lub odnoszące się do uczestnictwa w niej. Koszty związane z korzystaniem
  z Internetu leżą także po stronie Uczestników. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności między technologiami
  w najszerszym tego słowa znaczeniu, stosowanymi przez Uczestników w ramach Konkursu oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania przez nich używanego. 

§15.

 1. Przez cały czas trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników za przesyłanie niewłaściwych zgłoszeń konkursowych jak również nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania dowolnej osoby za ingerowanie w działania Konkursu lub za działania uznane przez Organizatora za
  w jakikolwiek sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub za działania
  w jakikolwiek sposób uznane przez Organizatora za szkodliwe.  
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku (podejrzenia) nieczystej gry, oszustwa lub złamania jakichkolwiek postanowień Regulaminu. Zorganizowane lub zbiorowe uczestnictwo w Konkursie będzie traktowane jako złamanie Regulaminu.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku nadesłania więcej niż 1 zgłoszenia konkursowego. 
 5. Konkurs oraz jego wynik nie mogą stanowić podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw innych niż określone w Regulaminie.  

§ 16.

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w  Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu poprzez skorzystanie z opcji napisanie maila na adres: niverosin@aflofarm.pl.
 2. Reklamacje  rozpatruje  Organizator w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  O decyzji  Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości, adresowanej na adres mailowy z którego nadszedł mail z reklamacją. 
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca. W przypadku braku akceptacji decyzji Organizatora Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. 

§ 17.

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację zasad Konkursu określonych 
  w Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych 
  w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną
  w zakresie realizacji Konkursu. 
 2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową (loterią, zakładem wzajemnym itp.) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego.  
 4. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora. 
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Suplementem diety
jest Niverosin tabletki
Suplement diety
Ustawienia cookies