Regulamin konkursu „Za co kochamy Mamy?”

I.  Postanowienia ogólne.

§ 1.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Za co kochamy Mamy?”. 

Odpowiedz na pytanie konkursowe: za co kochamy Mamy? Nie przekraczając 1000 znaków, wliczając spacje. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie najbardziej kreatywnych odpowiedzi udzielonych pod zdjęciem konkursowym przez obserwujących profil @skora_naczynkowa w serwisie Instagram. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram.com ani z nim związany. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram. Jego użycie na potrzeby organizacji przeprowadzenia Konkursu następuje zgodnie  z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.com. Celem Konkursu jest promocja profilu @skora_naczynkowa i marki „Niverosin”.  

§ 2.

Organizatorem Konkursu jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000014115, zwana dalej Organizatorem. 

§ 3.

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Informacje na temat Konkursu będą podane na profilu @skora_naczynkowa oraz na stronie internetowej www.niverosin.pl

§ 4.

1. Konkurs rozpoczyna się 26.05.2021 roku i kończy się 3.06.2021 roku o godzinie 23:59:59 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników na profilu @skora_naczynkowa w serwisie Instagram nastąpi do dnia 11.06.2021 roku.

II.  Uczestnicy Konkursu 

§ 5.

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest użytkownikiem Serwisu Instagram.

2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników Konkursu powyższych warunków uczestnictwa.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

§ 6.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym i rodzeństwo przyrodnie). Uczestnikami Konkursu nie mogą również być osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

§ 7.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu.  

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Uczestnicy mogą żądać dostępu do i/lub złożyć wniosek o sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. W tym celu Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem, pisząc na wskazany w Regulaminie adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail: niverosin@aflofarm.pl

4. Uczestnik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody Uczestnika związanej z przeniesieniem praw autorskich oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, 

b) Art. 6 ust. 1 lic. C) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in. w zakresie udokumentowania konkursu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskania zgody od rodzica lub przedstawiciela ustawowego w wypadku Uczestników małoletnich, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na rozstrzygnięciu konkursu oraz prowadzeniu marketing.  

6. Odbiorcami danych osobowych będą:  

a) podmiot administrujący portalem Instagram.com, 

b) osoby, które zapoznają się z opisami biorącymi udział w konkursie, 

c) osoby do których kierowane będą działania marketingowe organizatora, 

d) podmioty powiązane z Organizatorem. 

7. W związku z korzystaniem z portalu Instagram.com administrator może przekazywać dane osobowe do państw trzecich (poza obszar EOG). Instagram.com wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Organizator może przekazywać dane Uczestników do państw trzecich (poza obszar EOG) w ramach działań marketingowych realizowanych przez podmioty powiązane. Wykorzystuje w tym zakresie standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez komisję Europejską zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, w zakresie przekazywania danych poza EOG. 

8. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez administratora: 

a) bez podania przyczyny – w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych, 

b) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych w innych celach. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

10. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji. 

11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu i będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji, a następnie do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń i upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów (6 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu).  

§ 8.

1. Jedna osoba może zamieścić 1 zgłoszenie konkursowe tj.  1  odpowiedź na zadanie konkursowe wraz z polubieniem profilu @skora_naczynkowa.

2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo przyjąć i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Zasad Polityki Prywatności Organizatora, z którymi można zapoznać się na Stronie. 

§ 9.

1. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu w celu wyrażania poglądów politycznych i/lub religijnych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które zawiera materiały obraźliwe, szkodliwe, obsceniczne, wykraczające poza granice dobrego smaku, mściwe, nieprzyzwoite, niemoralne, agresywne, promujące seksualność, rasistowskie, szydercze, oszczercze, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami dobrych obyczajów, smaku i przyzwoitości lub które Organizator, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne.  

3. Zgłoszenia nie mogą być niezgodne z prawem ani naruszać dóbr osób trzecich. Nie mogą zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitości, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy.  

4. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących Organizatorowi. 

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać, publikować, wysyłać w wiadomościach e-mail lub w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub innych kodów komputerowych, plików albo programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania możliwości korzystania z oprogramowania lub urządzeń umieszczonych na Stronie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału w Konkursie i usunięcia zgłoszenia konkursowego ze Strony, jeśli jest ono niezgodne z Zasadami ogólnymi lub w inny sposób narusza Regulamin.  

III. Zasady i przebieg Konkursu 

§ 10.

1. Zwycięzców wybierze 3 osobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli pracowników Organizatora, którzy przy zachowaniu należytej staranności, czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Nagrodzone zostaną 3 osoby, 3 nagrody główne (ze wskazaniem-miejsce 1; miejsce 2; miejsce 3), które udzielą najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie „za co kochamy Mamy?”  zdaniem Jury, polubią profil @skory_naczynkowej i udostępnią post konkursowy u siebie na profilu wraz z oznaczeniem profilu @skora_naczynkowa.

2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które już wcześniej polubiły profil @skora_naczynkowa.

3. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania treści powiązanych z Konkursem.  

§ 11.

1.Po wyłonieniu laureatów Konkursu, Organizator zawiadomi laureata o zdobyciu nagrody poprzez post ogłaszający wyniki po zakończeniu konkursu. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację swych danych na profilu @skora_naczynkowa w razie wygranej w Konkursie oraz na publikację we wszystkich dostępnych mediach, druk zdjęcia. 

2. Zwycięzcy mają 7 dni od dnia powzięcia informacji o wygranej w Konkursie, na podanie swoich danych teleadresowych.

3. Przyznana nagroda nie może również zostać wymieniona na inną. Nagroda jest przyznawana danej osobie i nie może zostać na nikogo scedowana przez Zwycięzcę.  

4. Nagrody, które nie zostały odebrane z jakiegokolwiek powodu, pozostają własnością Organizatora. W przypadku odrzucenia nagrody, również pozostaje ona własnością Organizatora.  

5. Jeśli Zwycięzca nie wskaże swoich danych lub nie potwierdzi przyjęcia nagrody w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wygranej lub z jakichkolwiek powodów nie może z niej skorzystać, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru innego Zwycięzcy, a pierwotny Zwycięzca utraci nagrodę.  

§ 12.

1. Nagrodą w Konkursie są: w następującej konfiguracjach: 

– miejsce pierwsze: bransoletka Lilou+ Niverosin krem 50 g, całość o wartości rynkowej 57 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 8 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.

– drugie miejsce: szczotka do masażu ciała + Niverosin krem 50 g, całość o wartości rynkowej 57 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie  8 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.

– trzecie miejsce: zestaw kosmetyków Bioliq + Niverosin krem 50 g, całość o wartości rynkowej 42 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 6 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.   

2.  Informacja o nagrodzie jest dostępna na Stronie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych teleadresowych, uniemożliwiających przekazanie przez Organizatora nagrody.

4. Fundatorem Nagród jest Organizator. 

§ 13.

Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator. Organizator, jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze od Zwycięzców podatek od nagród w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody i prześle go do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzcy oświadczają, że wyrażają zgodę, aby kwota podatku od nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

§ 14.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników w związku z Konkursem lub odnoszące się do uczestnictwa w niej. Koszty związane z korzystaniem z Internetu leżą także po stronie Uczestników.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za: (i) sieci (kablową, Internet lub inne), sprzęt komputerowy lub zakłócenia oprogramowania niezależnie od ich charakteru, które mogą prowadzić do ograniczenia, opóźnienia lub utracenia wpisu, (ii) inne problemy lub katastrofy, niezależnie od ich charakteru, które są związane z funkcjonowaniem sieci (kablowej, internetowej lub innego rodzaju), strony internetowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz (iii) błędy podczas wprowadzania lub przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Organizatora.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności między technologiami w najszerszym tego słowa znaczeniu, stosowanymi przez Uczestników w ramach Konkursu oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania przez nich używanego.  

§15.

1. Przez cały czas trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników za przesyłanie niewłaściwych zgłoszeń konkursowych jak również nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania dowolnej osoby za ingerowanie w działania Konkursu lub za działania uznane przez Organizatora za w jakikolwiek sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub za działania w jakikolwiek sposób uznane przez Organizatora za szkodliwe.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku (podejrzenia) nieczystej gry, oszustwa lub złamania jakichkolwiek postanowień Regulaminu. Zorganizowane lub zbiorowe uczestnictwo w Konkursie będzie traktowane jako złamanie Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku nadesłania więcej niż 1 zgłoszenia konkursowego, tj. umieszczenie więcej niż jednego komentarza (odpowiedzi na pytanie konkursowe), pod postem konkursowym. 

5. Konkurs oraz jego wynik nie mogą stanowić podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw innych niż określone w Regulaminie.  

§ 16.

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w  Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu poprzez skorzystanie z opcji napisanie maila na adres: niverosin@aflofarm.pl.

2. Reklamacje  rozpatruje  Organizator w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji  Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości, adresowanej na adres mailowy z którego nadszedł mail z reklamacją. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. W przypadku braku akceptacji decyzji Organizatora Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. 

 § 17.

Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, że prawa autorskie do zgłoszeń konkursowych (nawet jeśli nie zostanie ono wybrane jako zwycięskie) są nabywane przez Organizatora w pełnym dozwolonym przez prawo zakresie: 

a. prawo do publikacji, wykonywania kopii materiałów i ich upubliczniania, w szczególności w formie kalendarza, 

b. prawo do dokonywania zmian w materiale mających na celu ich przygotowanie do publikacji, kopiowanie lub udostępnianie publiczności, 

c. Uczestnik wyraża zgodę na przypisanie lub nabycie poprzez przypisanie do Organizatora wszelkich praw związanych z własnością intelektualną, tytułami i elementami powiązanymi. Uczestnik zobowiązuje się wykonać czynności prawne lub doprowadzić do ich wykonania, tak aby wszelkim formalnym aspektom przekazania praw do własności intelektualnej stało się zadość bez jakiejkolwiek przeszkody ze strony Uczestnika. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Organizator może używać, reprodukować, adaptować, tłumaczyć, dokonywać digitalizacji, publikować, wprowadzać zmiany, ujawniać, modyfikować, przesyłać lub w inny sposób wykorzystywać zgłoszenia Uczestników (jednocześnie Organizator nie jest w żaden sposób do tego zobligowany) w dowolnym czasie lub w każdy inny sposób.

3. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, korzystania z wszelkich praw osobistych i majątkowych, na rzecz Organizatora do lub dla dowolnego rodzaju dzieła autorskiego, będącego wynikiem lub składnikiem uczestnictwa w Konkursie. Bez wyłączeń i ograniczeń, Uczestnik zgadza się i zapewnia, że ani Organizator, ani żadna inna firma nie jest zobowiązana do identyfikacji Uczestnika jako autora dzieła, chyba że wymaga tego prawo. 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że zgłoszenie konkursowe  jest jego własną i oryginalną pracą, a nie kopią, ani nie zawiera prac osób trzecich oraz, że korzystanie ze zdjęcia przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zgadza się zabezpieczać i chronić Organizatora, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjobiorców i klientów przed wszelkimi roszczeniami (w tym dotyczącymi uzasadnionych kosztów prawnych) zgłaszanymi przez osoby trzecie w odniesieniu do użycia przez Organizatora lub licencjobiorców zgłoszenia konkursowego  Uczestnika lub wynikające z naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

W przypadku wystąpienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora i weźmie na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za takie roszczenia.

5. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik zobowiązuje się bezwarunkowo do dostarczenia na wniosek Organizatora wszelkich dodatkowych informacji, odnoszących się do swojego zgłoszenia konkursowego. 

6. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania treści powiązanych z Konkursem.

§ 18.

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację zasad Konkursu określonych  w Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych  w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. 

2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową (loterią, zakładem wzajemnym itp.) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j.). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uczestnika. 

5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Suplementem diety
jest Niverosin tabletki
Suplement diety